Photo: Trang trại 10.000 gà đẻ, 5.000 hậu bị chuyển đổi sang cám ViNa 272S

Category: Chăn nuôi gà đẻ, My Photo, Thức ăn chăn nuôi VINA 50 0

ViNa 272S dùng cho gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi

Ngày 17/12/2020 chuyến hàng đầu tiên, trại chăn thử ViNa 272S cho 25% số gà (2.500 con)

ViNa 272S dùng cho gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi

Ngày 07/01/2021 thăm lại trại, hiện trại đã chăn ViNa 272S cho 50% (5000 con)

Cùng sản phẩm ViNa 271 cho 5.000 gà hậu bị.

 

Related Articles

Add Comment