Trang trại 2.000 vịt bầu lai chăn ViNa từ 1 ngày tuổi

2.000 vịt bầu lai 1 ngày tuổi sử dụng sản phẩm ViNa 220

2.000 vịt bầu lai 14 ngày tuổi sử dụng ViNa 385

2.000 vịt bầu lai 48 ngày tuổi sử dụng ViNa 386

Post Comment