ViNa 220

Sản phẩm ViNa 220 dùng cho gà con giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi.

Trang trại 4.000 gà con chăn VINA 220

Trang trại quy mô 15.000 gà chăn VINA 220