ViNa 386

2.500 vịt thịt 26 ngày chăn VINA 386| Phạm Thời VINA

1.500 vịt bầu lai 45 ngày chăn VINA 386 | Phạm Thời VINA